Zyskam.pl

Kontakt

Direct Money sp. z o.o.
ul. Jasna 30
01-208 Warszawa
kontakt@directmoney.pl

Direct Money sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (01-208)
ul. Jasna 30
nr KRS 0000471759, NIP 5213653013, kapitał zakładowy
100.000 zł opłacony w całości, jest agencją
ubezpieczeniową świadczącą usługi pośrednictwa w
imieniu więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeń,
zarejestrowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w
Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych pod nr
11219443/A